Übungsplatz〔練習場〕

福居伸宏 Nobuhiro Fukui https://fknb291.info/

「SOSHIKI」

YouTube - ジャリズム 葬式DJ
http://www.youtube.com/watch?v=WGMy6spZa8A