Übungsplatz〔練習場〕

福居伸宏 Nobuhiro Fukui https://fknb291.info/

Lewis Baltz: Prototypes/Ronde de Nuit

http://www.nga.gov/content/ngaweb/audio-video/audio/baltz-greenough-witkovsky.html


◇ Decoding Baltz's Prototypes
http://www.nga.gov/content/ngaweb/audio-video/audio/salvesen-decoding-baltz.html


◇ Press Event: Lewis Baltz: Prototypes/Ronde de Nuit
http://www.nga.gov/content/ngaweb/audio-video/press/3286-3376-remarks-mp3.html


◇ Lewis Baltz: Prototypes/Ronde de Nuit
http://www.nga.gov/content/ngaweb/exhibitions/2011/lewis-baltz.html